Nyheder/information

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Forsyning A/S er i gang med at separatkloakere Fjerritslev. Separatkloakeringen startede i 2016 og forventes at blive afsluttet i 2026-2027. Det er muligt at læse mere om projektet ned under afsnittet Status. Hvis der er spørgsmål til det igangværende arbejde kan I inden for normal arbejdstid kontakte: 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason 
tlf: 72 57 99 26
Mail: guh@jfas.dk

HMN Entreprenøren
Formand: Robert Christiansen, mob: 51 17 98 17
Entrepriseleder: Michael Glerup Jørgensen, mob: 60 65 19 85

 

S t a t u s

10.5.2019: 

Status og ledningarbejder fremadrettet:
Søndergade og Østergade:
Uge 19-21
Vejbanen færdiggøres og krydset forventes at blive genåbnet senest i uge 21. Derefter forsætter retablering af fortove.
 
Vestergade (mellem Søndergade og Tværgade):
Uge 19-23
Der etableres stikledninger til kloak og fjernvarme i uger 20 og 21. Efterfølgende udskiftet vejbrønde og vejen retableres og det forventes at vejen åbnes for trafik senest i slutningen af uge 23. Derefter forsætter retablering af fortove.
 
Nørregade og Borups Alle (mellem Nørregade og Brøndumvej):
uge 19-27
Der er etableret hoveledninger til Kloak i Nørregade. Kloakarbejdet i Borups Alle igangsættes mandag i uge 20 og tager 2-3 uger. Fjernvarmen igangsætter etablering af nye ledninger i Nørregade i uge 20-21 og arbejdet tager 6-8 uger inklusiv Borups Alle.
 
Danmarksgade:
uge 19-26
Udskiftning af kloakledninger er igangsat mellem Nygade og Tværgade. Arbejdet forventes at tage 3-4 uger.
I uge 21-22 forventes arbejdet med udskiftning af kloak mellem Søndergade Tværgade igangsat. Arbejdet forventes at tage 4-5 uger.
 
For øvrige veje forventes følgende:
Reberbanen: opstart i uge 22 - arbejdet forventes at tage 5-6 uger. Der uskiftet også fjernvarme- plan følger.
Tværgade: opstart i uge 26 - arbejdet forventes at tage 3-4 uger.
Borups Alle (mellem Vester Fælledvej og Gåsegangen): Kloakarbejdet forventes igangsat i uge 25. Dog kan Fjernvarmearbejdet igansættes tidligere. Nærmere herom når tidsplan for fjernvarmearbejder er helt på plads.
 
Hyldevej, Lindevej og Elmevej: ledningsarbejder forventes igansat i uge 32, men opstartstidspunktet kan ændre sige, hvis de arbjejder i øvrige veje tager længere eller kortere tid en afsat i tidsplanen.
 
Asfaltering:
Skolegade, Vestergade, Øster Fælledvej, Nygade og Enghavevej forventes asfalteret sidst i uge 21. Dagene op til asfalteringen skal det forventes at vejene er spærret og der vil ikke være adgang til indkørsler m.m.

 

Projektbeskrivelse

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Etapeplanen for separatkloakering af Fjerritslev er blevet revideret (november 2017). Etapeplanen er revideret for at imødekomme ønsker fra forretningsdrivende i Fjerritslev. Endvidere er etapeplanen tilpasset Jammerbugt Kommunes planer for byfornyelse og trafiksanering i Fjerritslev by, samt de øvrige ledningsejeres ønsker for fornyelse af deres ledninger.

Nedenfor ses den reviderede etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev. I 2018-2019 udføres etape 2 (E3 og E4 på etapeplanen). Planen kan hentes som et pdf-dokument ved at klikke her.

Etapeplan_november_2017.png

SEPARATKLOAKERING Fjerritslev, etape 3 og 4.

Den igangværende separatkloakering i Fjerritslev etape II (E3 og E4). De berørte strækninger fremgår af nedenstående kort.  

Etape3-4_kloak

 

Udover kloakarbejdet ønsker Fjerritslev Fjernvarme, SE også at udskifte ledninger/kabler i området. Jammerbugt Kommune fornyer Aggersundvej mellem Tennisvej og Jernbanegade. Vejen bliver etableret med cykelsti i begge sider af vejen.

 

 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason
tlf: 72 57 99 26
Mail: guh@jfas.dk

 

0317_jammerbugt